• Модулът обхваща 4 раздела, тематично свързани със системно-структурната организация на естествения говорим човешки език.
  Съдържанието на отделните раздели схематично може да се представи така:

  1.1. Системност в езика

  1.2. Основни типове структурни отношения в езиковата система

  1.3. Езикови единици: обща типология

  1.4. Подсистеми на езиковата система: единици и правила

 • Модулът „Пушкини руският романтизъм” по дисциплината „Руска литература на ХІХ век” изяснява проблема за характерните особености на руския романтизъм (неговите жанрови и поетически особености) и диалога между различните школи (течения) в рамките на направлението („късния сантиментализъм” на В. Жуковски, школата на К. Батюшков, творчествотона поетите декабристи). Проследява се развитието на руския романтизъм в лирикатана А. Пушкин: следването на жанровите и стилистични конвенции на Жуковски вжанра елегия, обръщането към модела на Атакреон, Парни, Батюшков в жанраантологична лирика, диалога с Байрон в „южната” романтична лирика, близостта до поезията на декабристите в ранните дружески послания. Показано е дистанциранетона Пушкин от романтизма и създаването на собствен поетически код. Поставя се въпросът за интерпретацията на Байроновия тип поема в творчеството на Пушкин (проблематизацията на русоисткия идеал, въвеждането на темата за патриотизма).

  Ключови думи: романтизъм, руска литература, поезия, Жуковски, Батюшков, поети декабристи,Пушкин, романтични поеми, елегия, антологична лирика, дружеско послание

  Модулът „Творчеството на Пушкин след романтизма” от дисциплината „Рускалитература на ХІХ век” представя развитието на творчеството на Пушкин в жанровете поема, драма, повест, роман от гледна точка на спора с чуждилитературни модели (класицизъм, сантиментализъм, романтизъм) и утвърждаванетона поетиката на реализма. Анализират се интертекстуалността в романа „ЕвгенийОнегин”, отхвърлянето на нормите на класицистичната поетика в историческатадрама „Борис Годунов”, играта с чужди текстове и изграждането на свойлитературен образ на света в „Повестите на Белкин”, чертите на новия тип прозав повестта „Дама пика”, съчетаването на елементите на класицистичната ода среалистичния разказ за „истинско” събитие в поемата „Медният конник” иутвърждаването на оригинална Пушкинова историософска концепция.

  Ключови думи: Пушкин, Борис Годунов, малки трагедии, ЕвгенийОнегин, Повестите на Белкин, Дама пика, Медният конник
 • Предложеният модул за електронно обучение представлява част от основния курс по Стилистика, предназначен за студентите от специалностите Български език и руски език и Български език и история, в рамките на които те се въвеждат в спецификата на Стилистичната семасиология. Учебното съдържание е организирано и представено в две основни теми – Видове фигури и Видове тропи, като всяка една от тях е структурирана в подтеми.
  Ключови думи: стилистично значение, инхерентна и адхерентна изразителност, конотация, тропология, текстура, схема, фигура, троп, елоквенция, елокуцио, стил, патос, метабола, фигури на чувствата и фигури на въображението, благозвучие и благоречие, звуков символизъм, версификация и инструментовка, емфаза, симетрия и асиметрия, тропи, фигури на заместването и фигури на съвместването, ос на метафората, ос на метонимията