• Този курс е предназначен за студенти от специалност „Математика и информатика“, а също така и за студентите от магистърски програми „Педагогика на обучението по математика и информатика“ и „Педагогика на обучението по математика“. В съдържанието на курса са включени задачи и методически указания, подходящи за подготовка на ученици от първо, второ равнище, а също така и за извънкласни форми на обучение.

    Ключови думи: методика, училище, вероятности, статистика, комбинаторика
  • Този курс по елементарна геометрия се чете на студентите от специалност “Математика”, които придобиват педагогическа правоспособност, специалност “Математика и информатика”, както и на студентите от магистърски програми “Педагогика на обучението по математика (ПОМ)” и “Педагогика на обучението по математика и информатика (ПОМИ)” – неспециалисти от Факултета по математика и информатика.
    Ключови думи: средно училище, математика, геометрия, планиметрия, стериометрия.