• Модулът е част от лекционния курс по дисциплината “Основи на логопедията”, включена в учебния план на студенти от специалност „Специална педагогика“ – педагогика за деца с интелектуална недостатъчност.

  Целта на модула е да разкрие пред студентите същността,характера и спецификата на логопедията като наука. Разглежда се етиологията,същността и проявите на нарушенията, затрудняващи процеса на вербална и невербална комуникация при умствено изостаналите деца. Освен това се предлагат и терапевтични стратегии, чрез които се преодоляват тези нарушения.

  Основно внимание се отделя натеоретичните постановки и анализа на езика и речта като основно средство закомуникация. Разкриват се неврофизиоогичните основи на речевата дейност,възрастовите етапи на нейното формиране, както и етиологията и патогенезата на речевите нарушения. Подробно се представя категориалният апарат на логопедията и принципите за анализ на отделните случаи на речева патология. Излагат се основните критерии за класификация на групите речеви дефекти.

  Ключови думи:специална педагогика, логопедия, речева и езикова патология, комуникация.

   

 • Модулът е част от лекционния курс по дисциплината “Въвеждане в специалността”, включена в учебния план на студентите от специалност „Специална педагогика“.

  Целта на курса е да даде на студентите обобщена теоретична представа за структурата, съдържанието и направленията на изследване в специалната педагогика и играе ролята на встъпителен коментар, предвид усвояването на основни понятия и теоретични концепции, обясняващи същността и белезите на основните аномалии в детска възраст.

  Представят се систематизирано основните базисни понятия на специалната педагогика; класическите теории и постановки по проблемите на специалната педагогика;проявите, формите и динамиката на психическите дизонтогении и др.

  Студентите от специалност „Специална педагогика” трябва да се научат да боравят с основните понятия на специалната педагогика: аномалия, дизонтогения, корекция, компенсация, социална рехабилитация. Да се запознаят с основните характеристики на аномалното развитие, психолого-педагогическата класификация на дизонтогениите – параметри и основни симптоми на проявление.

  КЛЮЧОВИ ДУМИ: специална педагогика, дизонтогении, рехабилитация, корекция, компенсация.

 • Модулът е част от лекционния курс по дисциплината “Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност”, включена в учебния план на студенти от специалност „Специална педагогика“. Програмата предлага тематичен план на лекционния курс, семинарните и лабораторните упражнения по дисциплината “Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност”.

  Целта е да даде на студентите обобщена теоретична представа за структурата, съдържанието и направленията на изследване в специалната педагогика, има характер на встъпителен момент, предвид усвояване на основни понятия и теоретични концепции, обясняващи характера и проявите на основните аномалии в детска възраст.

  Представят се систематизирано основните базисни понятия на специалната педагогика; класическите теории и постановки по проблемите на специалната педагогика; проявите, формите и динамиката на психическите дизонтогении и др. Успоредно стова се предлага информация за специфичните похвати на преподаване в помощното училище.

  Модулът обхваща теми посветени на историята на олигофренопедагогиката, разглежда се отношението към лицата с умствена изостаналост в големите европейски държави, САЩ и България в миналото и в настоящето. Анализират се въпросите, имащи отношение към възможностите на децата с умствена изостаналост за обучение и развитие, както и необходимостта от използването на специални принципи и методи.

  КЛЮЧОВИ ДУМИ: специална педагогика, базисни понятия,методология, методи, специално обучение.

 • Дисциплината “Дидактика" предлага основни теоретични познания за всички студенти от професионалното направление“Педагогика”.

  Целта на курса по Дидактика е да даде основни познания за същността на науката, нейния обект и предмет, процеса на обучението,за неговото съдържание, принципи, методи, форми и средства.

  Получените знания и натрупаната компетентност в тази дисциплина дават базисната подготовка за обучението в другите дисциплини от технологичния цикъл.

  Разработените теми под формата на електронно учебно помагало е предназначена за студентите от специалност Специална педагогика.

  Той обхваща изключително значим кръг от съвременното дидактическо познание: „Принципи на обучение”, „Методи на обучение” и „Организационни форми на обучение”. Тези теми стоят в основата на съвременната дидактика и училищното обучение, и то, особено в педагогическата дейност на специалистите, работещи като ресурсни учители, логопеди и преподаватели в помощните училища.

  Ключови думи:обучение, съдържание, принципи, методи, форми, средства, дидактическо познание, форми на обучение.