• Модулът по дисципланата „Методи на логопедично обследване” е ориентиран към основните проблеми в диагностиката на комуникативните нарушения. Предназначен е за студенти по специална педагогика – логопедия и включва базисни знания и умения, необходими при тяхната бъдеща работа. Задължителна предпоставка преди преминаването към този модул от страна на студентите е усвояване на съдържанието на други учебни дисциплини от учебния план на специалността като „Въвеждане в специалността”, „Описателна и функционална анатомия на централната нервна система”, „Неврология”, „Обща патология”, „Невропсихология”, „Теория на логопедията”. Модулът използва широкообхватен и строго структуриран терминологичен апарат, понятията, категориите и проблемите, които се разглеждат, се базират на посочените предходно изучавани дисциплини и в голяма степен модулът обединява в своята структура богат спектър от теми, в основата на които е изграждане на умения от страна на студентите да идентифицират различните комуникативни нарушения. Основните очаквани резултати са насочени към следните необходими за студентите знания и умения:

  · Да познават патогенезата на различните комуникативни нарушения;

  · Да са компетентни по отношение на основните индикатори и нозологичните единици, обуславящи отделните видове комуникативни нарушения;

  · Да боравят със система от критерии, чрез която да оценяват комуникативния статус на лицата, които изследват, и да могат адекватно да диагностицират вида и формата на съответното комуникативно нарушение;

  · Да познават равнищата на вербална комуникация, както и съответните механизми, взаимодействия, обратните връзки и регулативните процеси, касаещи езикови, когнитивни, двигателни и перцептивни операции в хода на вербалната комуникация;

  · Да са запознати с методите за анализ и оценка на комуникативния статус;

  · Да могат да проведат пълноценна анамнеза, да извършват прецизна диференциална диагноза и прогноза като основа на адекватна корекционна програма;

  · Да могат компетентно да консултират родители на деца с комуникативни нарушения по въпроси, свързани с тяхното речево, езиково и когнитивно развитие.

  Ключови думи: симптом, синдром, нозологична единица, анамнеза, диагностика, ретрогноза, диференциална диагноза, прогноза, езиково кодиране, езиково декодиране, артикулационен праксис, фонация, дисфагия, диспневмия, орални автоматизми, речево-слухов гнозис, графемен гнозис, симултанен гнозис, соматогнозис, дисфазия на развитието, афазия, дисграфия, дислексия, дизартрия, дислалия, заекване, дисфония, ринолалия, спелинг, ехолалия, ехопраксия, логорея, фонемни парафазии, вербални парафазии, контаминации, логорея, анозогнозия.

 • Модулът е част от лекционния курс по дисциплината “Теория на логопедията” включена в учебния план на студенти от специалност „Специална педагогика“ – направление „Логопедия”.

  Целта е да разкрие пред студентите същността, характера и спецификата на логопедията като наука. Основно внимание се отделя на теоретичните постановки и анализа на езика и речта като основно средство за комуникация. Разкриват се невро-физиологичните основи на речевата дейност, възрастовите етапи на нейното формиране, както и етиологията и патогенезата на речевите нарушения. Подробно се представят категориалният апарат на логопедията и принципите за анализ на отделните случаи на речева патология. Излагат се основните критерии за класификация на групите речеви дефекти.

  Особено внимание се обръща на диференциално-диагностичните критерии, улесняващи логопедичната диагноза при сходни по прояви речеви дефекти. Подробно се разглеждат част от формите на речева и езикова патология, представени в рамките на клинико-педагогическата класификация, съпоставени с най-новите теоретични концепции в руската и западноевропейската логопедия. Информацията за тях се представя диференцирано от гледна точка на деленето им на развитийни и придобити, както и на такива, свързани с нарушения на езиковата система и говорната реализация.


  Ключови думи:специална педагогика, логопедия, език, реч, речева патология.

 • Предложеният модул за електронно обучение представлява уводната част от основния курс Психолингвистика, предназначен за студентите от специалността Специална педагогика, в рамките на който те се въвеждат в спецификата на тази наука. Учебното съдържание е организирано и представено в две основни теми – Психолингвистиката като наука и Психолингвистиката като изследователска платформа, като всяка една от тях е структурирана в подтеми. В качеството на заключителна част на модула към тях е добавен също така и своеобразен Малък практикум по психолингвистика, насочен към създаване у студентите на умения за планиране и провеждане на психолингвистичен експеримент (свободен асоциативен експеримент), както и за събиране на емпирични данни и за структурирането им в корпус.

  Запознаването с материала в предложения модул ще осигури на студентите:

  Знания:
  • за психолингвистиката като наука, за нейната поява и развой;
  • за основните психолингвистическите методи и методики;
  • за методологическите аспекти на психолингвистическите изследвания.

  Умения:

  • да използоват психолингвистическите подходи при анализа различни езикови единици, различен езиков материал;
  • да събират емпиричен материал, да създават корпуси с речеви данни;
  • да планират, организират психолингвистически експеримент, да интерпретират получените резултати;
  • да избират психолингвистически инструментариум, адекватен на конкретните цели и задачи.
  Ключови думи: психолингвистика, предмет, обект, „отрицателен езиков материал”, поява и развой на психолингвистиката, изследвано лице, психолингвистични изследователски методи, ON-LINE и OF-LINE емпирични методики; експеримент, речева интеракция, CHILDES, транскрипция, CHAT-формат, CLAN; свободен асоциативен експеримент
    
 • Модулът е част от лекционния курс по дисциплината “Въвеждане в специалността”, включена в учебния план на студентите от специалност „Специална педагогика“.

  Целта на курса е да даде на студентите обобщена теоретична представа за структурата, съдържанието и направленията на изследване в специалната педагогика и играе ролята на встъпителен коментар, предвид усвояването на основни понятия и теоретични концепции, обясняващи същността и белезите на основните аномалии в детска възраст.

  Представят се систематизирано основните базисни понятия на специалната педагогика; класическите теории и постановки по проблемите на специалната педагогика;проявите, формите и динамиката на психическите дизонтогении и др.

  Студентите от специалност „Специална педагогика” трябва да се научат да боравят с основните понятия на специалната педагогика: аномалия, дизонтогения, корекция, компенсация, социална рехабилитация. Да се запознаят с основните характеристики на аномалното развитие, психолого-педагогическата класификация на дизонтогениите – параметри и основни симптоми на проявление.

  КЛЮЧОВИ ДУМИ: специална педагогика, дизонтогении, рехабилитация, корекция, компенсация.

 • Дисциплината “Дидактика" предлага основнитеоретични познания за всички студенти от професионалното направление“Педагогика”.

  Целта на курса по Дидактика е да даде основнипознания за същността на науката, нейния обект и предмет, процеса на обучението,за неговото съдържание, принципи, методи, форми и средства.

  Получените знания и натрупаната компетентност втази дисциплина дават базисната подготовка за обучението в другите дисциплиниот технологичния цикъл.

  Разработенитетеми под формата на електронно учебно помагало е предназначена за студентите отспециалност Специална педагогика.

  Той обхваща изключително значим кръг отсъвременното дидактическо познание: „Принципи на обучение”, „Методи наобучение” и „Организационни форми на обучение”. Тези теми стоят в основата насъвременната дидактика и училищното обучение, и то, особено в педагогическатадейност на специалистите, работещи като ресурсни учители, логопеди ипреподаватели в помощните училища.

  Ключови думи:обучение, съдържание, принципи, методи, форми,средства, дидактическо познание, форми на обучение.