Подкатегории
Логопедия
ПДИН

  • След усвояването на материала в този модул Вие ще можете:

    - да разпознаватe трите имена (съществителното име, прилагателното име и числителното име) в съвременния българския език;

    - да диференцирате всяко едно от трите имена с неговите граматически категории в съвременния български език;

    - да определяте и употребявате всяка граматическа форма от групата на трите имена в съвременния българския книжовен език.

    Ключови думи: граматика на речника; части на речта; лексикално-граматически категории; парадигма; субстантивност, основна форма, прилагателно име, относителни прилагателни имена, качествени прилагателни имена, степенуване, числително име, мъжколични, дробни числителни имена, числителни имена за приблизителност, съставни числителни.