• Учебникът по обща физика, І част (механика) е предназначен за студенти от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика” на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”. Той може да бъде полезен и на студентите от други специалности на университета, които изучават обща физика.
    Ключови думи: кинематика, динамика, материална точка, идеално твърдо тяло, флуиди, механична енергия, работа, трептения, механични вълни
  • Модулът по Обща физика ІII част (Електростатично и магнитно поле) е предназначен за студенти от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика” на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”. Той може да бъде полезен и на студентите от други специалности на университета, които изучават Обща физика.

    Модулът е в съответствие с учебния план и учебната програма по Обща физика ІII част (Електричество и магнетизъм) за студентите от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика”. Съдържа четири глави: Електростатично поле във вакуума, Електрично поле в диелектрици, Магнитно поле на постоянен ток във вакуум и Магнитно поле във веществото. Магнетици.

    Разгледани са основните закони, описващи тези силови полета и свойствата на диелектрици, чиито структурни частици са неполярни и полярни молекули, както и свойствата на диамагнетиците, парамагнетиците и феромагнетиците.

    Ключови думи: интензитет и потенциал на електричното поле, електростатична теорема на Гаус, поляризация на диелектриците, вектор на поляризацията, диелектрична възприемчивост на диелектрика, вектор на електричната индукция, диелектрична проницаемост, вектор на магнитната индукция, сила на Лоренц, закон на Ампер, закон на Био-Савар, теорема за циркулацията на магнитното поле, диамагнетици, парамагнетици и феромагнетици.