• Лекционният курс „История на химията”, включен в предлагания модул, има за цел да запознае студентите с историческия път на химията от нейното възникване до края на ХIX век. Проследена е еволюцията на основните химически понятия, методи и теоретични постановки. Приведени са примери на заблуди, но и на блестящи открития, довели до създаването на съвременната химия. Паралелно е представена дейността
    на видни химици, тласнали напред развитието на науката. Направени са препратки към източници, от които може да се получи по-подробна информация.
    Ключови думи: антична натурфилософия, елементи-качества, алхимия,
    ятрохимия, техническа химия, пневматична химия, флогистон, кислородна
    теория, химичен елемент, химическа атомистика, атомно-молекулно учение, количествени закони, класическа химия, органична химия, стереохимия, координационна теория, Периодичен закон, термохимия, химична кинетика, химична термодинамика, теория за електролитната дисоциация