• Задачата на астрофизиката е изуча­ването на строежа, физичните свойства и еволюцията на космическите обекти, както и на Вселената като цяло. Основната й цел е на базата на наблюдателни данни за астрономическите обекти и явления и известните физични закони и теории да се построят модели на тези тела и явления.

  Наблюдателната астрофизика започва своето развитие в средата на 19 в. с прилагането на фотографията и спектро­скопията при изучаване на небесните тела.Теоретична база за интерпретация на полу­чените данни са законите на излъч­ването (на Стефан-Болцман, Кирхоф, Планк) и постиженията на квантовата фи­зика, теорията на относителността, атомната и ядрена физи­ка, физиката на плазмата и др.

  Важна задача на астрофизиката е и търсенето на генетичната връзка между отделните типове обекти, което позволява създаването на общ ево­люционен сценарий, позволяващ пред­сказване на бъдещата съдба на Вселената като цяло, на различните типове обекти в нея, както и на нашето Слънце и нашата планетна система.
  Ключови думи:
  Спектрален клас, Клас светимост, Термоядрен синтез, Пренос на енергия, Бяло джудже, Неутронна звездa, кафяво джудже,
  черна дупка, видима звездна величина, абсолютна звездна величина, светимост, диаграма на Херцшпрунг-Ръсел, Главна последователност, Червен гигант, Свръхгигант
 • Основната задача на сферичната астрономия е разработване на математически методи за определяне на видимите положения и движения на небесните тела, както и решаване на практическите задачи за определяне на географски координати, измерване на времето, определяне на размера и формата на Земята, създаване на звездни каталози и др. на базата на астрономически наблюдения с подходящи за целта инструменти.
  Ключови думи: небесна сфера, видимо денонощно движение, небесни координати, изгрев, залез и кулминации, еклиптика, фази на Луната, затъмнения, денонощие, календар, астрономически инструменти
 • Учебникът по обща физика, І част (механика) е предназначен за студенти от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика” на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”. Той може да бъде полезен и на студентите от други специалности на университета, които изучават обща физика.
  Ключови думи: кинематика, динамика, материална точка, идеално твърдо тяло, флуиди, механична енергия, работа, трептения, механични вълни
 • Модулът по Обща физика ІII част (Електростатично и магнитно поле) е предназначен за студенти от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика” на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”. Той може да бъде полезен и на студентите от други специалности на университета, които изучават Обща физика.

  Модулът е в съответствие с учебния план и учебната програма по Обща физика ІII част (Електричество и магнетизъм) за студентите от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика”. Съдържа четири глави: Електростатично поле във вакуума, Електрично поле в диелектрици, Магнитно поле на постоянен ток във вакуум и Магнитно поле във веществото. Магнетици.

  Разгледани са основните закони, описващи тези силови полета и свойствата на диелектрици, чиито структурни частици са неполярни и полярни молекули, както и свойствата на диамагнетиците, парамагнетиците и феромагнетиците.

  Ключови думи: интензитет и потенциал на електричното поле, електростатична теорема на Гаус, поляризация на диелектриците, вектор на поляризацията, диелектрична възприемчивост на диелектрика, вектор на електричната индукция, диелектрична проницаемост, вектор на магнитната индукция, сила на Лоренц, закон на Ампер, закон на Био-Савар, теорема за циркулацията на магнитното поле, диамагнетици, парамагнетици и феромагнетици.