• Модулът по Теоретична механика е предназначен за студенти от Специалности "Физика" и "Астрономия". Може да бъде полезен като справочник на студенти от математически специалности и докторанти. Представени са важни въпроси на класическата механика във формулировката на Лагранж и Хамилтон - движение в централно поле, уравнения на движение на твърдо тяло, движение в неинерциална отправна система, уравнения на Хамилтон.
  Ключови думи: механична система, инерциална отправна система, функция на Лагранж, уравнения на Лагранж, функция на Хамилтон, уравнения на Хамилтон.
 • Курсът “Основи на електрониката I ч.” е предназначен за студентите от специалностите “Физика” и ”Астрономия”. Той обхваща теми от електротехниката и електрониката. Разглеждат елементите на електрическите вериги, източниците на електрическа енергия, електрическите трансформатори, електрическите генератори, токоизправители и изглаждащи филтри.

  Ключови думи: пасивни елементи, P - N преход, диоди, транзистори, електрически вериги, двигатели, генератори, трансформатори.

 • Модулът по Обща физика ІII част (Електростатично и магнитно поле) е предназначен за студенти от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика” на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”. Той може да бъде полезен и на студентите от други специалности на университета, които изучават Обща физика.

  Модулът е в съответствие с учебния план и учебната програма по Обща физика ІII част (Електричество и магнетизъм) за студентите от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика”. Съдържа четири глави: Електростатично поле във вакуума, Електрично поле в диелектрици, Магнитно поле на постоянен ток във вакуум и Магнитно поле във веществото. Магнетици.

  Разгледани са основните закони, описващи тези силови полета и свойствата на диелектрици, чиито структурни частици са неполярни и полярни молекули, както и свойствата на диамагнетиците, парамагнетиците и феромагнетиците.

  Ключови думи: интензитет и потенциал на електричното поле, електростатична теорема на Гаус, поляризация на диелектриците, вектор на поляризацията, диелектрична възприемчивост на диелектрика, вектор на електричната индукция, диелектрична проницаемост, вектор на магнитната индукция, сила на Лоренц, закон на Ампер, закон на Био-Савар, теорема за циркулацията на магнитното поле, диамагнетици, парамагнетици и феромагнетици.

 • Учебникът по обща физика, І част (механика) е предназначен за студенти от специалностите „Физика”, „Астрономия” и „Биология и физика” на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”. Той може да бъде полезен и на студентите от други специалности на университета, които изучават обща физика.
  Ключови думи: кинематика, динамика, материална точка, идеално твърдо тяло, флуиди, механична енергия, работа, трептения, механични вълни