• Модулът е разделен на 5 части плюс приложение и е предназначен да даде на студентите основна ориентация в културно-историческите процеси, свързани с появата на българската журналистика и книгоиздаване и последващото им развитие. На базата на хронологическата подредба около важни социални и икономически промени в българското общество са систематизирани и основните периоди в развитието на българската журналистика.

  В исторически аспект модулът включва събития от появата на първите образци на българската журналистика през средата на XIX век до важната социално-икономическа и на първо място политическа промяна точно столетие по-късно.

  Прави се обзор на фактологията – издатели, издания, принципи на издаване, редакционна политика,обществена ориентация на изданието. Акцентът е към историята на печатните медии, въпреки, че електронните медии в България се появяват в години, които хронологично са включени в модула.
  Ключови думи:книгопечатане, първи вестници, възрожденска периодика, първи журналисти, национализъм, българско възраждане, печата и войните
 • Настоящият учебник е предназначен за студенти от специалностите Журналистика и Връзки с обществеността. В него се предлагат отделно оформени теми, включени в дисциплината Съвременен български език с практикум по езикова култура. Всеки раздел съдържа в стегнат вид теоретичната постановка на определена тема и кодификацията на нормите, свързани с нея; той завършва с упражнения, чрез които да се попълнят празнотите в знанията и да се усъвършенстват навиците в устната и писмената речева проява на студентите. В края на учебника се прилага списък на слабо познати термини и понятия, употребени в изложението, който ще даде възможност учебникът да се ползва от специалисти без нарочна филологическа подготовка. Упражненията включват материал, взет от спонтанна или подготвена устна реч, както и материал от писмена реч, взет от печатни текстове – преди всичко от пресата (част от тях – е-издания), медиите, от периодични издания с разнообразен характер, от художествената литература или от студентски писмени разработки.

  Ключовидуми: езикова култура; правопис; правоговор; граматическа норма; грешка и отклонение от нормата; пунктуация.


 • Учебникът обхваща 3 модула, тематично свързани с теорията на комуникацията, средствата за масова комуникация и техните аудитории.
  Съдържанието на отделните модули схематично може да се представи така:

  1. Комуникация и медии

  2. Масова комуникация, масмедии, аудотории

  3. Масова комуникация: функции и ефекти

  Ключови думи: комуникация, интерперсонална комуникация, групова комуникация, масова комуникация, медии, медииране, адресант, адресат, аудитория, продукция, дистрибуция, рецепция, функции, дисфункции, ефекти.