• Настоящият електронен учебник по дисциплината „Компютърни архитектури” е предназначен за дистанционно обучение на студентите от специалността „Информатика” в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Той може с успех да се използва и от студентите от Факултета по технически науки, и от останалите специалности в Университета, както и от всички желаещи да се запознаят с основите на архитектурата на компютрите. Запознава студентите с основите на компютърната архитектура и организация, с програмирането с езиците от ниско ниво.

  Ключови думи: организация и архитектура на компютъра, асемблер, паралелна обработка, микропроцесор.

 • Настоящият МОДУЛ 1 (15 ч. АЗ) от лекционния курс по Бази от данни и приложение е предназначен за студентите в III курс от специалност „Компютърна информатика, Компютърни информационни технологии и Икономическа информатика” от Факултета по математика и информатика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Обхващат се темите Въведение в базите от данни, Системи за управление на бази от данни, Архитектура на базите от данни, Модели на данни и концептуално моделиране, Модели на данни и концептуално моделиране, Йерархичен модел на данните, Мрежов моделна данните, Проектиране на бази от данни.

  Ключови думи: бази от данни, системи за управление на бази от данни
 • Настоящият МОДУЛ 1 (15 ч. АЗ) от лекционния курс по Програмиране I е предназначен за студентите I курс от специалност „Компютърна информатика, Компютърни информационни технологии и Икономическа информатика” от Факултета по математика и информатика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски. Обхващат се темите Въведение в компютрите и програмирането, Езици за програмиране, Основни етапи при решаване на задачи по програмиране, Съставяне на работеща програма на С++, Въведение в програмиранетона С++, Основни елементи на езика за програмиране С++, Целочислени типове данни, Аритметични операции в С++.
  Ключови думи: езици за програмиране
 • Учебникът е предназначен за електронно обучение по „Обикновени диференциални уравнения” за студентите от Шуменския университет от специалностите „Математика и информатика”, „Компютърна информатика” и „ Компютърни и информационни технологии”.

  Ключови думи:
  обикновени диференциални уравнения,методи за решаване, линейна теория, качествена теория
 • В настоящото пособие са разгледани основните понятия на математическия анализ за функции на няколко независими променливи: непрекъснатост, частни производни, развитие на функциите в ред на Тейлор, локални екстремуми, кратни интеграли и приложенията им.
  Ключови думи: диференциално смятане, интегрално смятане, частни производни, локални екстремуми, ред на Тейлор