• Този курс е предназначен за студенти от специалност „Математика и информатика“, а също така и за студентите от магистърски програми „Педагогика на обучението по математика и информатика“ и „Педагогика на обучението по математика“. В съдържанието на курса са включени задачи и методически указания, подходящи за подготовка на ученици от първо, второ равнище, а също така и за извънкласни форми на обучение.

  Ключови думи: методика, училище, вероятности, статистика, комбинаторика
 • Този курс по елементарна геометрия се чете на студентите от специалност “Математика”, които придобиват педагогическа правоспособност, специалност “Математика и информатика”, както и на студентите от магистърски програми “Педагогика на обучението по математика (ПОМ)” и “Педагогика на обучението по математика и информатика (ПОМИ)” – неспециалисти от Факултета по математика и информатика.
  Ключови думи: средно училище, математика, геометрия, планиметрия, стериометрия.
 • Учебникът е предназначен за електронно обучение по „Обикновени диференциални уравнения” за студентите от Шуменския университет от специалностите „Математика и информатика”, „Компютърна информатика” и „ Компютърни и информационни технологии”.

  Ключови думи:
  обикновени диференциални уравнения,методи за решаване, линейна теория, качествена теория
 • Модулът по Математически анализ, първа част е предназначен за студентите от специалностите “Математика”, “Стопанска математика” и “Математика и информатика”. Той е електронно учебно средство, в помощ на самостоятелната подготовка на студентите, по някои важни теми от учебната програма. Може да бъде ползван и от студенти от други специалности, изучаващи матаматически анализ.

  Ключови думи: точка на сгъстяване на редица, функция на една реална променлива, непрекъснотост, производна, изследване на функция.